Śmieszek

44 teksty – auto­rem jest Śmie­szek.

A świat na­dal pełen jest
jed­no­minu­towych żali
przyk­ry­wanych choin­ko­wym blaskiem.
W świątecznej przestrzeni
możesz poczuć głód miłości,
brak Tej co na świat przychodzi.
W ocze­kiwa­niu po­daje ręce Dziec­ko ze żłóbka
- Two­je ser­ce, wy­biera zamęt
pragnący puchu bieli - 
a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 grudnia 2014, 21:33

Od­cisk słów na ser­cu ludzkim. Wy­powiada­ne w pośpie­chu, bez na­mysłu, ja­ko ar­gu­ment nie do pod­ważenia. Po­cisk, który ma zniszczyć. Po­zos­ta­je pus­ty­nia nie pragnąca słów, a jed­nocześnie nie ro­zumiejąca Ciszy. Wiara w Słowo ut­ka­na słowa­mi. Może dla­tego tak ku­lejąca (...) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2014, 09:56

Nie przy­wiązu­jemy uwa­gi do rzeczy mało is­totnych, które w ogólnym roz­rachun­ku za­bierają wiele, dając niewiele. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2014, 09:46

Nożem słów nie wzgar­dzisz w chwi­li samotności. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 grudnia 2013, 20:25

Za­siewy myśli roz­wiane po ro­li marzeń nie przy­noszą plonu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 grudnia 2011, 22:09

Chciałbyś się dzielić tym, co sam kochasz, nie dos­trze­gając na­wet tej za­leżności.

Do­piero czas prze­nika blis­kich Twe­mu ser­cu obec­nością w To­bie te­go, co kochane. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2011, 21:04

Właśnie to co niereal­ne wzy­wa real­ność na świad­ka swej nierealności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 sierpnia 2011, 19:38

Nie zmiękczy mnie żad­na taf­la słone­go smut­ku, choć rwie się ser­ce do ucie­czki wy­powie­dze­nia mil­czące­go żalu, myśli, py­tań szep­tem niezadanych.

Nim odej­dzie na zaw­sze pod­da się próbie, zas­ma­kuje miłos­ne­go bólu, wypłacze cier­pieniem drżące minuty. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lipca 2011, 17:31

Jeśli mnie nie ak­ceptu­jesz, nie do­tykaj mnie spojrzeniem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 lipca 2011, 16:01

Można spo­ważnieć przez dzień je­den i już się z te­go nie wyleczyć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 czerwca 2011, 18:23
Śmieszek

Gdybym była Aniołem nie powiedziałabym Ci o tym... Jestem tylko człowiekiem, który czasem tego pragnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

23 grudnia 2014, 21:33Śmieszek do­dał no­wy tek­st A świat na­dal pełen [...]